Lili.org.il

עבודה בשכר מהבית – בשירות המדינה. פיילוט למען שוויון מגדרי

תחקיר לתוכנית עושים סדר חדש

כתבה לילי בן עמי 4.2.16 צולם 7.2.16 ושודר בערוץ 1 ביום 9.2.16

 

מרואיינת: טלילה שחל רוזפלד, ראש האגף לשוויון מגדרי ויועצת נציב שירות המדינה לקידום המדינה (משה דיין).  וגם חברה ומרכזת ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה.

 

רקע: בשנת 2013 כאשר נציבות שירות המדינה ביקשה לאשר בממשלה רפורמה בנושא ניהול (למשל קדנציות לעובדים לתפקידים בכירים. כי היום אדם יכול לשבת 20 שנה על אותו תפקיד) שאלה השרה לימור לבנת “היכן הפרק המדבר על נשים?” השיבו לה שאין פרק. היא דרשה התייחסות לפרק בנושא הניהול ולפערי שכר. הנציב החליט לבדוק את הנושא לעומק והוקמה ועדה ברשות דלית שטאובר (שהיתה אז מנכלית משרד החינוך). להלן “ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה”. הועדה ישבה שנה והחלטותיה אומצו בהחלטת ממשלה ביוני 2016. שם הוחלט כי יש לבצע פיילוט לביצוע שעות נוספות מהבית לעובדים/עובדות במשרת הורה בכפוף למספר תנאים. תחילת ביצוע הפיילוט: מיום 1.2.16 למשך שנתיים, עם אפשרות להארכה בשנה נוספת באישור נציבות שירות המדינה. [ראיון עם טלילה]

 

הגורמים למיעוט נשים בתפקידי ניהול ופערי שכר: בפרק בדו”ח שטאובר שדן באיזון משפחה ועבודה (work life balance) נקבע, כי אחד החסמים המשמעותיים לקידום נשים לתפקידים בכירים, הוא הקושי באיזון משפחה – עבודה. זאת, בעיקר נוכח קיומה של הבניה חברתית שלפיה עיקר הטיפול בתא המשפחתי עדיין מוטל על הנשים.

כמו כן, הוועדה ביקשה לנסות ולצמצם את פערי השכר המגדריים, בשים לב לכך שנמצא שחלק מן הפער נעוץ ברכיבי שכר משתנים ובכלל זה ביכולתן המצומצמת הלכה למעשה של נשים לבצע שעות נוספות, בין היתר בשל ההבניה החברתית האמורה. כפועל יוצא מכך, יש לנשים לעתים פחות נראות במשרד לאחר שעות העבודה הרגילות, וכן פחות הזדמנויות לרישות ולשיווק עצמי  –  ובסופו של דבר הן פחות מקודמות לתפקידים בכירים.

 

מטרות הפיילוט: על מנת להתמודד עם חסם משמעותי זה, החליטה ועדת שטאובר להמליץ על קיומו של פיילוט  שיאפשר ביצוע שעות נוספות מהבית למי שמוגדר ב”משרת הורה” – עובדות ועובדים כאחד, בתפקידים עתירי כתיבה והכנה בדרגות 40 – 42 ומעלה בדירוג המח”ר ומקביליהם.

האפשרות לביצוע שעות נוספות מהבית תתרום להסרת החסמים במספר היבטים:

א.      תסייע בכל הקשור לצמצום פערי השכר המגדריים ברכיב השעות הנוספות, בשל  האפשרות לבצע שעות נוספות מהבית בשעות שלאחר שעות העבודה הרגילות במשרד.

ב.      תסייע לקידום נשים לתפקידים בכירים, בטווח הארוך יותר.

ג.       תאפשר לגברים להיות פעילים יותר בטיפול בתא המשפחתי, ותתמרץ אותם לניצול זכאותם לזכויות הורות במסגרת משרת הורה.

 

יישום הפיילוט:

על מי יחול? כאלף עובדים/ות. הפיילוט יחול על עובדי/ות שירות המדינה ויחידות הסמך אשר:

 1. עובדים/ות בדרגה 42-40 ומעלה בדירוג המח”ר ובדירוגים המקבילים.
 2. מועסקים/ות בתפקידים עתירי כתיבה והכנה (כלומר: שמרכיב הכתיבה וההכנה הינו מרכזי בתפקידם, כגון: כתיבת חוות דעת, ניירות עמדה וכו’).
 3. העובד/ת מועסק/ות במשרת הורה (כהגדרתה בתקשי”ר) במשך כל ימי השבוע או בחלקם.

 

סייגים שיחולו על המשרד, המנהל והעובד גם יחד:

 1. מכסת שעות נוספות מהבית תהיה במסגרת מכסת השעות הנוספות המוקצות לכל עובד/ת.
 2. ניתן לבצע שעות נוספות מהבית רק בימים בהן העובד/ת נכח/ה בעבודה, והשלים את שעות התקן המאושרות לו, או עד חצי שעה פחות מהן. לדוגמא: הורה לילד עד גיל שנה, שעובד במשרה מלאה נדרש לעבוד את שעות התקן המאושרות לו (7.5 שעות ביום), ויוכל לנצל שעות עבודה מהבית אם השלים באותו יום לפחות 7 שעות עבודה. את חצי השעה החסרה יוכל העובד להשלים לפי בחירתו (ע”ח ימי חופשה, חופשה ללא תשלום וכו’). באותו יום העובד לא יהיה זכאי להשלמה אוטומטית מכל מקור אחר.
 3. לא יבוצעו מעל שתי שעות נוספות מהבית ביום, אלא באישור מראש של הממונה. בכל מקרה שיעור השעות הנוספות המבוצעות מהבית בערך של 150%, לא יעלה על 25% מסך השעות הנוספות המוקצות לעובד לעבודה מהבית.

 

 1. השעות הנוספות שיבוצעו בבית ידווחו בדו”ח הנוכחות של העובד/ת בליווי הסבר מפורט על מהות העבודה שנעשתה בשעות הנוספות.
 2. ניהול ופיקוח על ביצוע השעות הנוספות מהבית יבוצע ע”י הממונה. העובד/ת יידרשו לדווח על המשימות שביצעו במסגרת שעות אלה במערכת הנוכחות (ESS).
 3. על הממונה לבצע פיקוח ובקרה במסגרתו יוודא, כי דיווחי העובד/ת כאמור בסעיף 4 לעיל תואמים את הדרישות שלו ממנו/ה. על הממונה לדווח ליחידת משאבי אנוש על כל חריגה מהאמור.
 4. השעות הנוספות מהבית ידווחו למערכת השכר וישולמו בסמל נפרד שייועד לשם כך.
 5. דיווחים חריגים מכל סיבה שהיא יבדקו על ידי הממונה ואגף משאבי אנוש במשרד וככל שימצא כי מדובר בדיווחים כוזבים יועבר הטיפול למסלול המשמעתי.

 

הפיילוט לא יחול על העובדים/ות הבאים:

 1. עובדים/ות בחוזה שכר גלובלי, שאינו מזכה בתשלום נוסף עבור ביצוע עבודה נוספת.
 2. עובדים/ות במתח דרגות נמוך מ-40-42 מח”ר ומקבילותיו.
 3. עובדים/ות בתפקידים שלא ניתן לבצע מהבית (ובכלל זה צוות רפואי- אחים/יות, רופאים/ות, פיזיותרפיסטים/ות, רוקחים/ות, ביוכימאים/ות, פאר-רפואיים/יות ונותני שרות(קבלת קהל) עובדי בנא”מ, ארכיב וכיוב’).
 4. עובדים/ות בתפקידים בהם יש מגבלות בטחון מידע.
 5. עובדים/ות בעלי הסדר מיטיב בנושא, דוגמת פרקליטים.

 

ועדת חריגים: תוקם ועדה בנציבות שירות המדינה בראשות מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, רפרנט המשרד הרלבנטי בנש”מ ונציגת האגף לשוויון מגדרי בנש”מ  אשר תדון במקרים חריגים. ניתן יהיה להגיש לוועדה בקשות לאישור ביצוע שעות נוספות מהבית במקרים שאינם עונים על הכללים בסעיף א’ לעיל באמצעות יחידת משאבי אנוש של המשרד או יחידת הסמך.

 

[חוזר נציבות המדינה, ינואר 2016 http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Pages/naziv1-2016.aspx]

 

להלן תמלול ראיון טלפוני עם טלילה 2.2.16: טלילה בתפקיד 8 שנים מ 2007

פערים בין נשים לגברים בשירות המדינה. לאחרונה יצא דוח. אנו מודדים זאת בכמה רמות: בעבר בדקנו דרגות “מתחי דרגות”. מצאנו התקדמות יפה לאורך השנים. היום כמעט 50 אחוז נשים בדרגות הגבוהות בשירות המדינה. הבעיה שזה לא תמיד משקף את ההיררכיה. נניח במשרד תהיה גם אשה וגם גבר במתח דרגה בכיר. הגבר זה המנכל, והאשה זו היועצת המשפטית. והיררכית היא כפופה למנכל. [יש יצוג גבוה מאד של נשים משפטניות בשירות המדינה. אגב עו”ס ראשית בתפקיד הכי בכיר תקבל שכר נמוך יותר ממשפטן בכיר (זה בגלל כוח המיקוח של ארגוני העובדים שקובעים את טבלאות השכר עם הממונה על השכר)]. או יש גם חוזה בכירים למנכלים ומשנים למנכלים. זה אחד המקורות לפערי השכר, כי יש תפקידים שיותר מאפיינים נשים ויש תפקידים שיותר מאפיינים גברים.

מבחינה היררכית יש בשירות המדינה 41% נשים בתפקידים בכירים כמו מנכלים, סמנכלים, מנהלי אגפים בכירים. אבל זה לא כולל את הכנסת, ביטוח לאומי, מבקר המדינה, בית הנשיא, רשות התעופה, רשות השידור, מערכת הבטחון (כמו צהל ומוסד). זה לא כולל ביטוח לאומי או שירות התעסוקה או משטרה. זה כן כולל את המשרד לבטחון פנים כי הוא משרד ממשלתי. או יחידות סמך כמו בה”ח הממשלתיים ורשות המיסים. סה”כ כ 80 גופים בשירות המדינה. שירות המדינה מול המגזר הציבורי הרחב. שירות המדינה זה משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהם. בשירות המדינה 70,000 עובדים. בשירות (המגזר) הציבורי זה כמליון עובדים.

מלבד זה המספר 41% לא כולל את מערכת הביטחון, אז כמו כן יש הרבה מאד נשים בתפקידים בכירים בדירוג משפטנים. אם מורידים את המשפטנים- יש 28% נשים בשירות המדינה בתפקידים בכירים. [היום בונים מסלולים שמגדירים תפקידים בכירים ותפקידים בכירים מובילים ואנו מנסים שיהיו שם מספיק נשים] [אין מכסות נשים. אבל אנו כן דורשים יצוג נשים.

בועדת שטאובר אומץ מנגנון סנקציות. לכל משרד אנו קובעים יעד דיפרנציאלי – נשים בתפקידים בכירים ומה מוגדר תפקיד בכיר. למשל בב”ח זה תלוי סקטור. כי בתפקידים פרא רפואיים כמו אחים יש הרבה נשים. אבל מנהלות בה”ח ממשלתיים יש 3 נשים מתוך בערך 25 נשים. וגם הנשים מנהלות את בה”ח הגריאטרים והפסיכיאטרים, ולא בכלליים הנחשבים בכירים יותר. לכן בבה”ח התייחסנו ספציפית לתפקידים רפואים בכירים. קבענו גם יעדים ליחידות הבטחוניות. קבענו יעד לכל משרד. המטרה תוך 5 שנים 50% נשים בכירות בשירות המדינה. כל משרד צריך להגיע לועדת חריגים ולהסביר מה קורה איתו מבחינת עמידה ביעדים. ואם לא עומד בקליטה- אז מקפיאים את הקליטה של עובדים. אנו עושים את זה גם לגבי אתיופים. התחלנו השנה עם זה עם נשים]

כמו כן יש את “אות המעסיק המתקדם” וקבענו שהאות ינתן ע”י רה”מ בישיבת הממשלה הסמוכה ליום האשה הבינלאומי, ואנו נותנים אותות הצטיינות למשרדים שמצטיינים בקליטת נשים. הקמנו ועדת שיפוט בראשות נילי ערד שופטת בדימוס. אות למשרדים, אות לבת”ח ואות למשרד מצטיין לאורך זמן. טרם הוענק אות. שנה שעברה במועד זה לא היתה ממשלה. בעבר ההענקה היתה במעמד יותר צנוע.

 

עבודה מהבית

נושא זה עלה בועדה. הכרה בעבודה מהבית בשעות נוספות. המדידה היא לפי החתמת כרטיס ולא לפי תפוקות. כך יוצא שמי שנשאר יותר שעות מקבל יותר כסף. יש לזה השלכות רחבות.

זה בא משתי מקומות 1. פערי השכר שנוצרים מכך שבד”כ הן שלוקחות את הילדים וממשיכות לעבוד בבית בחינם (הן עושות את זה כדי להתקדם. למשל הכנת דוחות). והגבר עושה את אותה עבודה מהמשרד ומקבל שכר.  עד היום היא לא יכלה לדווח על זה כשעות עבודה. 2. שינוי במשרת הורה. עם הכניסה למשרת הורה- אטומטית שעות העבודה מתקצרות. 7:30- 16. ילד עד גיל שנה עובדים שעה פחות, באותם תנאים ושכר. ועד גיל 8 או 12 עובדים חצי שעה פחות. זה לא משפיע על התפוקה. דווקא התפוקה יורדת ככל שעובדים יותר שעות. אבל מבחינת נראות זה משפיע, על ההערכה של העובדים. זה משפיע על מדד המחוייבות לעבודה. יש פחות זמן לעשות נטוורקינג ולשווק עצמן. הן עושות עבודה יפה, אבל לא רואים את זה. פחות משתתפו בישיבות, כי הן נערכות אחה”צ. גם כשהיא חושבת להתקדם לתפקיד הבא- היא תתלבט כי יש לה אחריות על הילדים. גבר פחות יתלבט . ומעבר לכל זה- הדעות הקדומות עדין קיימות. בועדות בוחנים – הם מתמודדים עם מכרזים. שם כאשר יודעים שיש לך ילדים קטנים- הם יכולים לקחת את זה כשיקול. לא בצורה רשמית ופורמלית.

הפתרון: הדרכות, הסברה, קורסים של נציבות שירות המדינה, כולל מדרשה שמוקמת היום לסגל הבכיר- הכנסנו שם את הנושא של שוויון מגדרי. בנוסף עשינו שינוי במשרת הורה. בלתי אפשרי ששני ההורים יעבדו במקביל משרת אם/אב. אז בשנת 2008 שחר רוזנפלד הכניסה לתוקף שינוי – שאפשר להתחלק במשך השבוע במשרת הורה בין בני הזוג. למשל הגבר יכול לקחת ימים א-ג והאשה ד-ה. זה מעודד חלוקת תפקידים במשפחה. לשם כך שניהם צריכים להיות עובדי מדינה, כדי שהתקשיר יחול עליהם. הוא יכול לעבודה באקדמיה, מגזר ציבורי… משרת אם נשים קיבלו אוטומטית (שעת הנקה זה לא נכון, כי גברים גם מקבלים). גבר צריך למלא טופס, להראות שאשתו לא מנצלת את משרד ההורה בימים האלה והאלה, כדי שהוא יוכל לנצל. גברים לא כ”כ מנצלים את זה, כי יש פה גם עניין חברתית תרבותי ותודעתי “בעלי לא יסתדר עם הילדים” “הוא לא יכול לצאת מהעבודה. הוא עסוק” “נוח לו לבוא כשהילדים יבואו מקולחים”.  או שעושים פרצופים לגבר כזה שעושה משרת אב. בניגוד לאשה שיוצאת למשרת אם. עם הגירושים זה משתנה- היא סומכת עליו עם הילדים, הוא יוצא מוקדם יותר מהעבודה, וגם יש לו לגיטימציה ואין פרצופים. “בארגון אחד ראיתי במע’ היחשובית יש משמרות “ג” שאותן שומרים לגרושים- שמקבלים את משמרות הבוקר. יש הבנה גדולה שזה היום עם הילדים ולכן חשוב לו לצאת”. אנו רוצים להוביל מגמה שלא יצטרכו להתגרש בשביל זה. גם העובדה שהאשה אוטומטית נכנסה למשרת אם- זה הסליל אותו למסלול מסויים. החל משנה שעברה זה לא יהיה אוטומטי. היום גם גבר וגם אשה ידרשו לקבל החלטה מושכלת בעניין ולמלא טופס. להחליט כיצד לנצל את משרת ההורה. זה העלה מודעות. יש לקבל החלטה אקטיבית.

יש כאלף עובדים העומדים בקריטריונים של הפיילוט.

 

popular personal essay writers for hire usa buy astronomy presentation write my religious studies thesis statement help me write professional phd essay on trump esl dissertation results writing for hire best custom essay ghostwriter for hire for college best admission essay writers service au professional dissertation hypothesis proofreading services for college professional masters blog post topic custom academic essay editor for hire for mba top curriculum vitae editing service au help with my custom critical thinking online pay to write cheap admission essay best blog post writing services cheap paper ghostwriters services for university professional homework writer website gb top dissertation hypothesis editing services uk custom essay ghostwriter for hire for university esl problem solving editor site us type my classic english literature report help me write custom reflective essay esl critical analysis essay proofreading for hire ca cheap curriculum vitae ghostwriting site us best reflective essay ghostwriters websites for mba top dissertation hypothesis editor sites usa cheap content editing for hire for college popular report ghostwriting services usa popular admission essay editor services usa descriptive essay writer site uk custom dissertation abstract editing sites cheap research proposal editing service usa best school essay writers service online cheap college cheap essay advice buy english report professional blog editor website for masters professional dissertation ghostwriting websites online esl case study ghostwriting service us pay to do top problem solving online cheap critical analysis essay proofreading sites for college cheap article review ghostwriters sites uk soft shell lobster top article ghostwriting websites au custom creative essay writing service gb popular blog post ghostwriter site for university top expository essay writers websites custom university essay editing sites for university cheap mba admission essay ideas do my human resource management creative writing dissertation ghostwriter websites au professional speech editor websites for masters best writing service online esl analysis essay writer website uk professional school homework assistance best dissertation methodology writing for hire for phd best literature review ghostwriting websites for phd popular application letter writing websites for college esl letter writer website gb top definition essay writer site best creative writing writers sites online popular biography editor sites for university culture essay writing for hire best cover letter ghostwriter website for mba top presentation ghostwriting services usa professional dissertation methodology proofreading services for college esl blog post writers sites for masters esl speech editor website usa popular university essay ghostwriting sites for phd professional dissertation methodology writers websites for masters cheap papers writing service gb top papers writer sites for phd esl descriptive essay editor sites for university top home work writer website for university top dissertation results editing service for mba popular thesis proposal writers for hire online cheap definition essay ghostwriter services usa professional scholarship essay editor site us esl bibliography editing site online type my family and consumer science curriculum vitae cheap expository essay proofreading for hire critical analysis essay proofreading services au law essay sample top personal statement editor site buy professional letter top academic essay ghostwriters service for school popular blog ghostwriters sites us best mba essay writer sites ca reflective essay for university write my engineering application letter cheap masters essay writers services for mba professional presentation ghostwriter website ca ancient egyptian paper best admission essay writing websites for university custom thesis writer for hire us custom reflective essay ghostwriter service for school popular college essay ghostwriter site online custom definition essay writing for hire gb write environmental studies bibliography popular essays ghostwriter site uk cheap assignment ghostwriters service for mba custom paper writing sites gb pay to write admission essay on lincoln professional personal statement proofreading websites for masters cheap scholarship essay writing sites ca top content ghostwriting service gb popular analysis essay editing website online esl report writing service for mba help with my ancient civilizations dissertation chapter top problem solving ghostwriters site online popular course work ghostwriters website for university best definition essay ghostwriter site for university cheap analysis essay writer service for school help with trigonometry dissertation methodology custom editor service for masters preschool child observation report pay to do communication term paper pay to do health course work popular essays ghostwriting for hire online esl thesis proposal writing websites for mba type my top best essay professional research paper ghostwriter service usa professional research proposal proofreading service esl dissertation proposal ghostwriter service for university popular creative writing ghostwriter websites ca best blog ghostwriting site for college best content writer service gb professional presentation ghostwriting site uk esl university dissertation chapter example popular mba essay writers sites online popular dissertation introduction ghostwriters site au liberal view on poverty order top scholarship essay on usa top scholarship essay proofreading service ca top annotated bibliography writers for hire for phd cheap mba dissertation methodology examples the buried life summary popular argumentative essay writer sites for masters best research proposal editor sites for phd professional research proposal proofreading websites usa top papers editor sites uk esl biography proofreading service us cheap college cover letter samples popular college creative writing examples pay for custom problem solving online personal proofreading service au custom dissertation abstract writers websites online cheap research paper writing site online best bibliography editing services gb hamlet comic relief top university biography topics top scholarship essay writers website gb esl term paper editor website for masters top term paper ghostwriters services us esl admission essay writers for hire for university personal statement editor for hire online top blog writers site au cheap paper editing services for college business essay writer sites top speech editing for hire us pay for my custom reflective essay on donald trump cheap dissertation chapter writers websites for school professional report ghostwriter service for college best admission paper ghostwriting services for masters custom blog editor site for mba julius caesar paper help with my esl persuasive essay on civil war custom thesis writing service for university custom scholarship essay writer services ca a seperate peace theme write esl expository essay on usa community identity stability best movie review ghostwriters sites for university custom article review editing websites for school pay for professional rhetorical analysis essay on brexit community essay sample top resume ghostwriting site for phd esl article review writing services ca best book review proofreading website for mba custom thesis writing site au popular admission paper ghostwriter website au best book review editing websites usa cheap homework editor website for university cheap cover letter writer websites for mba just lather esl university academic essay example esl paper editing services ca best university cv example pay to write popular admission essay on lincoln professional research paper editing sites online top case study ghostwriter site for college top speech ghostwriting website for mba professional speech writing website for university custom course work proofreading for hire for college professional dissertation methodology editor for hire for masters popular rhetorical analysis essay proofreading service au critical essay ghostwriting for hire uk help with my esl custom essay on usa popular dissertation hypothesis ghostwriter for hire for mba best thesis ghostwriters service for mba pros of racial profiling custom critical analysis essay ghostwriting site usa pay to get phd essay on usa cheap cv ghostwriters for hire usa esl research proposal ghostwriting service gb write me esl book review esl best essay proofreading site help me write shakespeare studies cover letter help me write best critical essay on presidential elections professional cv ghostwriting sites for mba write my best bibliography online best masters thesis advice top analysis essay writers website for university website review essay best analysis essay writer site for university pay for my professional creative essay on presidential elections custom content writing sites au best reflective essay ghostwriting for hire usa professional curriculum vitae editor website au esl dissertation chapter writer websites usa custom phd biography topic cheap phd curriculum vitae advice popular book review ghostwriter service for university write top business plan online blog ghostwriters sites online esl university assignment sample custom essays ghostwriters for hire for school custom essay ghostwriters service top persuasive essay ghostwriting service for school custom reflective essay editor websites ca top academic essay writers service for phd best writer site au professional dissertation proposal writers service for college top admission essay editor for hire for school best dissertation results editor service for mba popular rhetorical analysis essay editor site au cheap phd essay ghostwriters website for university custom scholarship essay writing service usa blog post ghostwriters service au best phd essay ghostwriter website for school cheap biography writers website us custom argumentative essay proofreading websites for mba cheap mba business plan topics help writing life science thesis write medicine letter popular academic essay ghostwriting services au pay to do popular phd essay on presidential elections professional admission paper ghostwriting for hire gb professional content writers sites for school help me write best masters essay on lincoln esl course work ghostwriter site uk popular article ghostwriter for hire for phd custom critical essay ghostwriting sites uk scholarship editor website usa mom is best popular blog post ghostwriter sites au cheap academic essay writer service au cheap scholarship essay writers services au cheap dissertation writing for hire usa top thesis proposal ghostwriter service gb professional academic essay ghostwriting service for university dissertation abstract writing for hire gb popular content writer website au esl annotated bibliography writers website uk best critical analysis essay writers services for university custom dissertation results editing websites for masters love in la sparknotes top biography writing for hire uk best academic essay ghostwriters site for university top report ghostwriters service for college popular dissertation introduction writer services for masters professional best essay editor services us popular article review ghostwriters services for college custom personal essay on usa custom thesis proposal ghostwriters websites for mba top annotated bibliography proofreading service for university best critical analysis essay writing website ca popular dissertation abstract ghostwriting services us popular blog writing websites best school essay writing sites for masters pay to write art & architecture bibliography top research paper writers website for phd top literature review ghostwriter website gb cheap college movie review socialization and culture top letter editing site au top dissertation results writers sites for school popular cv editing site for university popular thesis writing websites au best creative essay ghostwriting service online cheap literature review editor site au custom college course work example help me write popular creative essay on hacking top academic essay ghostwriter service best critical thinking editor website us professional masters expository essay help best rhetorical analysis essay ghostwriting services uk popular expository essay writer service for school professional homework proofreading website for mba cheap article editing site for college popular school cv examples logic essay ghostwriting site professional mba dissertation proposal esl dissertation ghostwriter services for phd phd essay on history best dissertation methodology ghostwriter website au popular book review proofreading site for university popular course work ghostwriter website usa cheap creative essay ghostwriting for hire for phd esl creative writing writing for hire for school elvis presleys wife cheap dissertation hypothesis ghostwriting for hire for university what are western religions top blog ghostwriting sites ca help writing best analysis essay on hillary cheap dissertation proposal writing for hire au help with custom admission paper buy shakespeare studies thesis top critical essay editor service online esl expository essay writers site custom personal essay editor service for school popular blog ghostwriter sites au type my professional critical essay on shakespeare custom persuasive essay writing sites us esl paper editing site us pay to write health speech cheap essays writers website usa esl university essay ghostwriting website for phd cheap best essay writer services gb cheap scholarship essay proofreading website for phd help with best literature review online custom creative writing writers service au professional annotated bibliography ghostwriter services ca dissertation chapter ghostwriter sites us professional dissertation proposal writer website for mba literature review writers services ca order classic english literature resume persuasive editor services us popular best essay writing for hire for university rhetorical analysis ghostwriter websites au top curriculum vitae proofreading service gb professional research proposal proofreading site for masters popular business plan ghostwriting site for college custom university essay ghostwriting website for mba type my women and gender studies creative writing best mba essay ghostwriters for hire us cheap phd essay ghostwriter service best dissertation abstract ghostwriting website for phd esl speech proofreading sites for school custom argumentative essay editing site for mba custom school letter assistance best dissertation conclusion editor websites for phd do my custom masters essay on shakespeare esl curriculum vitae editor service custom academic essay writing for hire au type my custom academic essay on usa professional critical thinking ghostwriters site for masters esl book review writers websites au professional creative essay ghostwriter websites for university pay to write investments admission essay physics writing websites top critical thinking writers sites ca case study ghostwriter site ca professional presentation ghostwriter site for school cheap argumentative essay editor websites for school popular course work ghostwriters website uk top course work ghostwriter service for school help writing statistics dissertation conclusion popular personal essay writing services online life science essay writers for hire custom thesis proposal writer services uk esl bibliography ghostwriting service cheap university business plan topic best dissertation results editor service ca cheap curriculum vitae editor sites for school best biography editor website au professional argumentative essay writing service top book review writer websites for school popular dissertation ghostwriter site usa custom phd essay ghostwriter website top college essay ghostwriter site online esl blog ghostwriter websites online best best essay writers services us buy logic cover letter professional scholarship essay ghostwriting for hire for university help writing film studies cv esl proofreading website au pay for tourism bibliography top annotated bibliography writing website uk business analysis paper popular rhetorical analysis essay writing websites for phd an image of africa meaning of true friendship cheap cover letter ghostwriters services popular dissertation ghostwriters site usa write me ancient civilizations movie review order world literature book review professional admission essay proofreading website uk popular course work ghostwriter sites for university biography proofreading for hire online ahab in moby dick nature vs nurture research paper custom college dissertation ideas cheap school annotated bibliography advice best course work ghostwriter for hire uk esl article review editing for hire for mba custom definition essay writing site for phd pay to write anthropology article review professional phd dissertation sample cheap book review writer websites custom dissertation results ghostwriter for hire us pay to write communication book review popular article ghostwriter sites online esl speech proofreading website for phd cheap essays writers services au professional masters essay ghostwriting service for phd top business plan writing services for university best curriculum vitae writing website au professional university admission essay advice popular expository essay ghostwriter websites pay to get theater studies dissertation results popular custom essay ghostwriter website for masters custom application letter editing websites for college symbols in the metamorphosis professional thesis proposal ghostwriter service for school popular mba term paper topic breathing underwater sparknotes great depression essay introduction earth science ghostwriters sites cheap personal statement writing services for college custom speech ghostwriting website us dissertation writing services gb popular home work ghostwriters services usa custom descriptive essay writing websites usa professional blog post writers sites for mba popular letter proofreading services for college pay to write custom academic essay on usa best blog editing sites for phd esl admission paper proofreading services uk professional dissertation chapter ghostwriting websites for masters cheap university essay ghostwriter site au custom papers editing site for mba top university essay proofreading website ca help with top dissertation conclusion esl dissertation conclusion editor site au popular blog post writer site for masters esl scholarship essay writers services custom business plan ghostwriter website online esl essays proofreading for hire for mba professional thesis statement writer site uk best article ghostwriters sites ca united methodist communion order earth science admission essay professional personal statement proofreading service for school custom problem solving writers services for school professional homework ghostwriter website ca college ghostwriting websites au logic writing site popular best essay editor services au cheap bibliography ghostwriter for hire uk best report editor site au cheap thesis proofreading site gb professional thesis statement ghostwriter services gb my personal philosophy professional report editing service for university custom ghostwriters website for masters popular scholarship essay proofreading sites usa help me write top blog online top thesis statement writer websites for university cheap assignment ghostwriter services top research paper proofreading site for college cheap research proposal ghostwriter websites online best academic essay proofreading services au pay to get english dissertation hypothesis cheap dissertation abstract ghostwriters sites professional phd resume assistance help with music thesis proposal buy human resource management admission paper professional blog post writer for hire ca best college curriculum vitae samples esl paper ghostwriter service best best essay writing for hire for phd write me best analysis essay online cheap application letter writer sites for mba custom rhetorical analysis essay editing site for college professional problem solving proofreading service for phd esl blog post editing site au reflective editing sites usa esl dissertation conclusion proofreading sites au help with my music home work communication writers services professional phd dissertation hypothesis advice help with my top masters essay on hacking best term paper ghostwriter service for school cheap curriculum vitae editing sites for mba pay to do popular school essay on trump help me write esl university essay on brexit custom research paper writing website gb esl academic essay proofreading for hire top argumentative essay writing services usa popular argumentative essay proofreading for hire for university pay to do history annotated bibliography

EOI - Web Like This!